• slider
  • slider
  • slider

امتیازگیری

از اتصال اینترنت اطمینان حاصل کنید.
با ورود به این صفحه می‌توانید از امتیاز فعلی خود مطلع شوید.
- همچنین می‌توانید پس از انجام هر تراکنش با تکان دادن گوشی خود تا زمانی که دایره وسط صفحه پر شود و عدد آن به 100 درصد برسد، 25 امتیاز دریافت کنید.
- کلیه امتیازات بدست آمده در این بخش یا امتیازات دریافت شده بابت انجام تراکنش، نهایتاً تا روز بعد به حساب امتیازات کاربر اضافه خواهند شد.
- شما می‌توانید با استفاده از امتیاز خود از طریق همین اپلیکیشن شارژ رایگان تهیه کنید. هر یک امتیاز معادل 10 ریال خواهد بود.